ISTQB Certified Tester Foundation Level

Tarkvara testija algtaseme koolitus

ISTQB Certified Tester Foundation Level/ Tarkvara testija algtaseme koolitus on testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Õppekava põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara testimise õppekaval ISTQB Certified Tester Foundation Level. Koolitus ja koolitusmaterjalid (esitlused, harjutused) on akrediteeritud Eesti Testijate Liidu poolt.

Sihtgrupp:

Koolitusele ootame eelkõige testijana töötajaid, kes soovivad oma esimest kvalifikatsiooni tõendavat sertifikaati saada.

Kursus sobib ka neile, kes testimisega varem kokku puutunud ei ole, kuid soovivad testimise oskusi omandada või on vaja näiteks ümberspetsialiseeruda.

Samuti on koolitus kasulik teistes IT valdkondades töötajatele-nt analüütikutele, kes tahavad testimisest rohkem teada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Valdab tarkvara testimisega seotud üldtunnustatud sõnavara
 • Tunneb testimise liike ja tasemeid ning oskab neid valida konkreetse projekti jaoks
 • Teab, missugused rollid testimises osalevad ning missuguste tegevustega
 • Tunneb testimise korraldamise erisusi erinevates tarkvaraarendusmetoodikates (agiilne, traditsiooniline)
 • Oskab rakendada erinevaid musta ja valge kasti testidisaini meetodeid testide disainimiseks
 • Tunneb staatilise testimise ja staatilise analüüsi põhimõtteid, tugevusi ja nõrkusi
 • Oskab koostada testiplaani ja projektile sobilikku testistrateegiat valida
 • Tunneb testimist toetavaid tööriistu ning nende kasutamise võimalusi ja ohtusid
 • On valmis sooritama ISTQB CTFL sertifikaadieksamit

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis) ja/või IT- alane kõrg- või kutseharidus.

Inglise keele valdamine suhtlustasemel (inglise keelses grupis osalemiseks ning eksami jaoks)

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus algab kell 10:00.

Koolitajateks on eestlased, õppekeel eesti/ inglise keel (selgub grupi komplekteerimisel).

Koolitusel osalejad saavad loengumaterjalid, harjutused, näidiseksamiküsimused (2 komplekti) väljatrükkidena või PDF-is ning ISTQB materjalid.

Lisalugemiseks võib kasutada Graham, Black, Veenendaal. Foundations of Software Testing: ISTQB Certification.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ning edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise tasemete ja liikide valimine
 • Musta kasti testidisain: Ekvivalentsiklasside, piirjuhtude analüüsi, olekupõhiste ja otsustustabeli meetodite rakendamine
 • Valge kasti testidisain: lause- ja haruadekvaatsuse meetodi rakendamine, näidistestide testikatse hindamine
 • Testimise planeerimine, testistrateegia koostamine
 • Näidiseksam (valikvastustega)

Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam (inglise keeles). Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: siit 

Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu, arveldatakse eraldi Eesti Testijate Liiduga, kui osaleja on otsustanud, millal ta eksamile minna soovib)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 24 akadeemilist tundi (sh 3 ak. h iseseisvat tööd ja 8 ak. tundi praktilisi töid, 13 ak. h auditoorset tööd).

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Testimise põhialused
  • Testimise vajalikkus
  • Testimise definitsioon
  • Testimise 7 põhimõtet
  • Põhimõtteline testiprotsess
  • Testimise psühholoogia
  • Testijate eetikakoodeks
 • Testimine tarkvara elutsüklis
  • Tarkvaraarenduse etalonmudelid
  • Testitasemed
  • Testimise liigid
  • Testimine hooldusfaasis
 • Staatiline testimine
  • Läbivaatustel põhinevad staatilised meetodid
  • Staatiline analüüs tööriistadega
 • Testidisaini tehnikad
  • Testide arendamine
  • Testidisainitehnikate taksonoomia
  • Musta kasti testidisain
  • Valge kasti testidisain
  • Kogemustepõhine testimine
  • Testidisaini tehnika valimise põhimõtted
 • Testijuhtimine
  • Testiorganisatsioon ja sõltumatus
  • Testimise planeerimine ja mahuhinnangud
  • Testimise jälgimine ja korrigeerivad tegevused
  • Konfiguratsioonihaldus
  • Muudatuste haldus
  • Riskihaldus
  • Vigade haldus
 • Testimist toetavad tööriistad
  • Testimist toetavate vahendite liigid
  • Tööriistadega kaasnevad võimalused ja ohud
  • Tööriista juurutamine organisatsioonis

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.