Äriprotsesside kirjaoskus

Kuidas äriprotsesside kaasabil äri ja IT vahelist kirjaoskust parandada?

 

Kreet Solnask It Aumärk

Otsid võimalusi töö efektiivistamiseks ning tegevuste optimeerimiseks? Soovid protsesse strateegilisemalt juhtida ning teenuste kvaliteeti tõsta? Tule ja arenda selleks vajalikku äriprotsesside kirjaoskust. Äriprotsessidest ja nende toimimisest arusaamise olulisust iseloomustab Bill Gatesi tsitaat “A rule of thumb is that a lousy process will consume ten times as many hours as the work itself requires“.

 

Koolituse eesmärk on tutvustada äriprotsesside olemust ja kaardistamisega loodavat väärtust kogu äriprotsessidega seotud tegevuste elukaare vältel. Samuti tutvustatakse õppe käigus konkreetseid äriprotsesside tuvastamise ja tõhustamise meetodeid ning antakse edasi praktilisi juhiseid. Koolituse raames rakendatakse juhiseid konkreetsetel äriprotsessidel, mille kaudu tekib arusaam, kuidas saadud teadmisi/nippe edasise töö käigus kasutada. Koolitus parandab äriprotsesside kirjaoskust ning võimaldab praktiseerida protsesside modelleerimise parimaid praktikaid. Sihtgrupp: koolitusele on oodatud kõik, kellel on oma töös kokkupuutepunkt äriprotsessidega või kes plaanivad hakata äriprotsesse kaardistama – näiteks projektijuhid, tooteomanikud, analüütikud, äriprotsesside eest vastutajad, tarkvara tellivad osapooled. Oodatud on ka isikud, kes on huvitatud äriprotsessidega seonduva paremini mõistmisest.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud kõik, kellel on oma töös kokkupuutepunkt äriprotsessidega või kes plaanivad hakata äriprotsesse kaardistama – näiteks projektijuhid, tooteomanikud, analüütikud, äriprotsesside eest vastutajad, tarkvara tellivad osapooled. Oodatud on ka isikud, kes on huvitatud äriprotsessidega seonduva paremini mõistmisest. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab äriprotsessi olemust ja selle kaardistamise väärtust;
 • oskab koguda ja töödelda informatsiooni äriprotsesside kaardistamiseks;
 • oskab äriprotsesse prioriseerida ning defineerida äriprotsessi skoopi;
 • teab äriprotsesside modelleerimise põhitõdesid ja oskab joonistada protsessidiagramme;
 • teab äriprotsesside tõhustamise ja testimise meetodeid ja oskab neid rakendada äriprotsesside tõhustamisel ning testimisel.

Metoodika:

Koolitus viiakse läbi lühikeste loengute ja praktiliste harjutuste kombinatsioonina. Iga käsitletava teema kohta tuuakse näiteid reaalsest elust ja/või tehakse koolitatavatega läbi teooriat kinnistavad harjutused. Koolituse käigus kaardistatakse kodutööna äriprotsesse, osaleja saab seda soovi korral teha oma ettevõtte näitel. Koolituse hind sisaldab ka koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Koolitusel on vaja kasutada arvutit, kuhu on eelnevalt installeeritud Camunda Modeler tarkvara: https://camunda.com/download/modeler/. Alternatiivina on võimalik kasutada Camunda veebipõhist versiooni. Veebipõhine Camunda Modeler on leitav aadressil https://camunda.com/modeler. Kellel puudub isikliku sülearvuti kasutamise võimalus, palume 3 tööpäeva enne koolitust ühendust võtta IT Koolitusega meiliaadressil: [email protected]

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Kreet Solnask. 

Huvi äriprotsesside vastu tekkis koolitajal TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Ärianalüüsi ja äriprotsesside kaardistust on koolitaja praktiseerinud 7 aasta jooksul nii IT firmas kui ka erinevates riigiasutustes (TEHIK, Eesti Geoloogiateenistus). Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendab Kreet pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetades.

Loe lisaks koolitaja blogi - kreetsolnask.com

Loe IT Koolituse blogis artiklit: 

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest tooteomanikud, projektijuhid, ärianalüütikud

 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 - 11:00
Mis on äriprotsess ja kuidas alustada kaardistamist?
 • mis on äriprotsessid;
 • miks on vaja omada ülevaadet äriprotsessidest;
 • kust koguda infot äriprotsesside kaardistamise kohta.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (intervjuu tuvastamaks äriprotsessiga seotud tegevused)

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Äriprotsessi skoop ja prioriteedid
 • äriprotsesside kaardistamise eesmärk ja skoop;
 • äriprotsesside prioriseerimine – prioriseerimise kriteeriumid ja mõõdikud.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (äriprotsesside prioriseerimise läbiviimine)

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Äriprotsessi skoop ja BPMN
 • kaardistatavate äriprotsesside skoobi defineerimine;
 • BPMN notatsioon – peamised elemendid.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (äriprotsessi skoobi vormi täitmine)

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Parimad äriprotsesside modelleerimise praktikad
 • juhised (best-practice) protsessidiagrammide loomiseks;
 • AS-IS äriprotsesside kohta protsessidiagrammi loomine;
 • protsessidiagrammide valideerimine.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (AS-IS protsessidiagrammi loomine)

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Äriprotsesside analüüsimine
 • äriprotsesside analüüsimise meetodid;
 • äriprotsesside tõhustamise tehnikad;
 • AS-IS äriprotsessi ajakulu hindamine.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (AS-IS protsessis tegevuste ajakulu hindamine)

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Äriprotsessi tõhustuskohtade tuvastamine
 • AS-IS äriprotsessis potentsiaalsete tõhustuskohtade tuvastamine;
 • TO-BE äriprotsesside loomine;
 • kogutud info pinnalt TO-BE äriprotsesside modelleerimine.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (tõhustuskohtade kaardistamine, TO-BE äriprotsessi modelleerimine)

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
TO-BE äriprotsesside testimine
 • äriprotsesside testimise meetodid;
 • TO-BE äriprotsessi testimine (nt simulatsioon).

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (TO-BE protsessi põhjal simulatsiooni läbiviimine)

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Äriprotsesside juurutamine ja haldamine
 • muudatuste haldus – muudatuste mõju analüüs, kommunikatsiooni plaan, treeningplaan;
 • kaardistatud protsesside haldamine – protsessi omanik, protsesside pidev seire (KPI-d) ja uuendamine, protsesside muudatusvajaduste sisse viimine.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud.

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.