Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

IT Koolitus koostöös ASA Quality Akadeemiaga pakub võimalust osaleda IREB Nõuete konstrueerimise koolitusel. 3-päevane ametlik IREB koolitusel käsitletakse probleeme, mis on kõige kriitilisemad nõuete ehitamisel. Koolituse tulemusena on osalejad omandanud põhiteadmised nõuete ehitamise (requirements engineering) põhilistest valdkondadest: süsteemi konteksti mõistmine, nõuete alusinfo kogumise tehnikad, korrektne ja üheselt mõistetav kirjapanemine, läbirääkimised vastuolude leidmiseks ning kõrvaldamiseks, nõuete haldamine ja abistavad tööriistad.

Tarkvaranõuete analüüsis võib tihti tulla ette olukordi, mida võib nimetada „tõlkes kaduma läinud“. See tähendab, et tarkvara nõuete kogumisel ja kirjeldamisel tehakse tahtmatult vigu, mis ilmnevad pahatihti alles hiljem protsessi erinevates etappides. Tihtipeale tekivad vead nõuetesse varakult, jäävad õigel ajal leidmata ning nende parandamine on ülimalt kallis.

nouded

Tarkvaranõuete konstrueerimisel arenduse esimese etapina on väga oluline roll tarkvaraprojekti õnnestumisel. See piiritleb projekti ulatuse ja kehtestab ühise aluse terminites kõikide projektipuudutavate osapoolte vahel. Mida paremini ja põhjalikumalt on konstrueeritud tarkvaraprojekti nõuded, seda väiksemad on hilisemad kulutused vigade parandamisele projekti ajal ja järgselt. Üldtuntud on ka teadmine, et nõuetesse tekkinud vea parandamine, kui see leitakse testimise või toodangus olemise ajal, on sadu kordi kallim, kui selle parandamine nõuetes.

Sõltumata kasutatavast tarkvara arendusmudelist või metoodikast (Agile, Lean, Incremental, V-model, Custom) on oluline saada õiged nõuded kirja õigesti, ning vältida maksimaalselt "tõlkes kaduma minemist". Kogemustest alati ei piisa ja tihtipeale ei peaks me õppima iseenda vigadest. Tarkvara arendusprotsessis lihtsalt ei saa keegi endale lubada neid vigu - ei ajaliselt ega ka rahaliselt.

Keda see probleem puudutab? Kindlasti eelkõige analüütikud, aga laiemalt kõiki tarkvara projekteerijaid, arendajaid, arhitekte, testijaid, testijuhte, projektijuhte ja kvaliteedijuhte. Ehk kõiki, kes puutuvad kokku tarkvara arendusprojektidega teostaja või tellija seisukohast.

International Requierments Engeneering Board (IREB) on rahvusvaheline organisatsioon, kes seisab hea nõuete ehitamise ja tarkvara (süsteemi- ja äri-) analüüsiga seotud praktikate väljatöötamise ja levitamise eest. Selleks, et tarkvaraprojektide pakkujad ja äri pool räägiksid „ühte keelt“ on nad välja töötanud standardiseeritud koolitused ja sertifitseerimiseksamid erinevatele tasemetele (Foundation, Advanced, Expert), mis võimaldavad osalejatel valida oma fookusele ja vajadustele vastav sertifitseerimise programm.

Millised on organisatsiooni kasud?

Ühtlustatud põhiteadmised nii arendusmeeskondadele kui ka äripartneritele võimaldab osapooltel „rääkida ühte keelt“, mis tähendab, et planeerimine ja nõuete konstrueerimine on tõhusam ja lõpp-tulemusena ka odavam. Lisaks paljud rahvusvahelised organisatsioonid kasutavad IREB standardeid nõuete ehitamisel, seega on oluliselt lihtsam nendega koostööd teha.