Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Erinevalt noortest õpivad täiskasvanud lähtuvalt sisemistest vajadustest – on vaja teada, osata. Tihtipeale tähendab see seda, et täiskasvanud õppija vajab kiireid lahendusi ning tahab kohe oma probleemidele vastust leida. Hästivalitud ja õigesti kasutatud õppemeetodid võimaldavad täiskasvanud õppijal jõuda soovitud õpieesmärgini. Õpieesmärgi saavutamiseks on mitmeid viise – teadmise või oskuse omandamiseks võib käia kõrgkoolis, osaleda täienduskoolituses või õppida iseseisvalt. Kõikidel nimetatud õppimisvormidel on omad plussid ja miinused.

E-õpe ühildab nimetatud õppimisvormide plussid võimaldades iseseisvalt oma ajagraafiku võimaluste piires õppida, samas toetab õppimist koolitaja poolt läbimõeldud õpidisain, õpiülesanded ja meetodid. E-õppes on võimalik pakkuda erinevaid täiskasvanute õppimist toetavaid meetodeid. E-õppe paindlikud õppevõimalused on põhjus, miks paljud täiskasvanud valiksid traditsioonilise õppe asemel e-õppe ja miks ettevõtted ning organisatsioonid suunaksid oma töötajaid e-õppesse oma professionaalset arengut toetama.

Täiskasvanute koolitaja ülesanne on lähtuvalt õpieesmärkidest toetada õpiväljundite saavutamist sobilike õppemeetoditega (iseseisev õpe, uurimuslik õpe, aktiivõpe, rühmaõpe, projektiõpe, arutelud jne). Õppemeetodid on nagu tööriistad, mis õigesti kasutades võimaldavad lihtsustada eesmärgi saavutamist, kuid valesti kasutamisel võivad kahjustada suuresti eesmärgi saavutamist.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et sama tähtis, kui õpetatava teema sisu valdamine, on koolitajate e-õppealaste meetodite valdamine tähtis. Koolitajal on oluline mõista, milliseid tööriistu ehk meetodeid saaks ja peaks antud õpieesmärgi saavutamiseks kasutama.