Võta ühendust:
+372 618 1727
info@koolitus.ee

Töötajate arendamiseks organisatsioonides on mitmeid viise, üks olulisemaid neist on täiendusõpe. Täiendusõppe läbiviimiseks on samuti erinevaid võimalusi: formaalne, informaalne ja mitteformaalne õppimine. Formaalne õppimine kätkeb endas tasemeharidust ja enamasti läbitakse see kutsekoolis, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Informaalne õppimine tähendab õppimist igapäevaelu (töökohal, perekonnas, suhetes) situatsioonides. Mitteformaalse õppimise all käsitletakse teiste õppimissituatsioonide kõrval ka täienduskoolitust.

Täienduskoolituse läbiviimise võimalused on: töökohapõhine õpe, klassikoolitus ja e-koolitus. Koolituse efektiivsusele ja tulemuslikkusele pööratakse tähelepanu nii koolituse tellija (ettevõtted) kui ka koolituse korraldaja poolt ning üha enam räägitakse õppimisest digitaalsete võimalustega. Infotehnoloogia kättesaadavuse ja kasutajate hea kasutusoskuste tõttu on e-õpe kui õppimisemetoodika tänasel päeval kasutatav paljudele.

Õppimine digitaalsete vahenditega nõuab siiski natukene rohkemat nii õppijalt kui ka õppe disainijalt ja/või juhendajalt. Barjäärid ja võimalused, mida e-õppe metoodika endas kätkeb, on vaja teadvustada, et õppija siiski saavutaks oma õpieesmärgid ning organisatsioonid seeläbi oma arengueesmärgid. Järgnevalt vaatlemegi põhjuseid, miks peaks e-õpet eelistama (allikas: Haley, Connie K. 2013, Online workplace training in libraries):

  • paindlik (võimaldab paljudel inimestel osaleda);
  • optimeerib kulutusi, mis on seotud koolitusega: aeg, raha;
  • lihtne ligipääs;
  • mugav (asukohast sõltumatu).

Uurime neid põhjuseid pisut lähemalt. Paindlikus tähendab seda, et õppijad saavad õppida soovitud ajal ja soovitud kohas. Seda positiivset võimalust on hinnanud oluliseks ka tööandjad, sest e-õppe puhul ei ole mitu töötajad korraga töökohast eemal ning organisatsiooni äriprotsessid kulgevad tõrgeteta. Jah, tööandja peab mõistma, et töötaja peaks saama kasutada oma tööalaseks õppimiseks tööandja aega, kuid töötaja saab seda aega valida.
E-õpe võimaldab täiskasvanud õppijal oma õppimine personaliseerida. Tihtipeale omavad õppijad väga erineval tasemel teadmisi ja kogemusi. E-õpe võimaldab õppijal valida, kas ja kui palju ta soovib mingile teemale aega ja ressursse kulutada. Õppija saab valida lähtudes oma õpieesmärkidest, millistele teemadele keskendub ja millele mitte.

Tihtipeale on koolitusel osalemiseks vaja sõita mitusada kilomeetrit, mis omakorda tähendab nii ajaressursi kui ka rahaliste vahendite ebaratsionaalset kasutamist. E-õpe võimaldab õppimisele ligi pääseda olenemata kohast ja kaugusest. Sellega hoiavad ettevõtted kokku lisaks sõidule kuluvale ajale ja rahale ka kulutusi, mis on seotud öömajaga ja lähetustega. Ei saa siinjuures vähetähtsustada ka kodust eemalviibiva töötaja emotsioone ja neist sõltuvat õpitulemust koolituses.

Õppimine on ligipääsetav igalt poolt, kus on olemas internetiühendus, see omakorda tähendab, et õppimine ei pea katkema, kui on vaja minna maale vanematele appi või kui tuleb ootamatu töölähetus välismaale. Mugav e-õppes tähendab seda, et e-õppimine ei eelda pikka planeerimist ja oma ajakava olulist kohandamist õppimise tõttu. Klassikoolituses osalevad töötajad peavad pikalt planeerima ja sobituma koolitust, et kõik kohustused, mis on seotud tööga ja perega, oleks täidetud. E-õppimine võib toimuda täpselt sel ajal kui õppijale sobib, näiteks varahommik, hilisöö, nädalavahetus.

Jah, e-õppimine nõuab õppijalt enesejuhtimisoskusi, eesmärgipärasust ja tõhusat töötamist, kuid näidake mulle tööandjat, kes ei eelda neid samu omadusi oma töötajatelt?