Autor: Andri Vanem • 24. mai 2021

Kolm viisi, kuidas tooteomaniku rolli vääralt kasutada

Tooteomaniku roll on tarkvaralise toote arendusega tegelevas organisatsioonis võtmetähtsusega, kuna just tooteomaniku kaudu jõuab lõppväärtus kliendini.

Sageli põrkuvad tooteomanikud oma ülesannete täitmisel organisatsioonisiseste väärarusaamadega – erinevate tõlgendustega selle kohta, mida üks tooteomanik peaks ja mida ta kindlasti ei peaks tegema.

Selleks, et organisatsioonid saavutaksid tootearendusel loodetud tulemusi, tuleb tooteomaniku rolli õigesti mõista ja luua oma töötajatele tingimused selle rolli edukaks täitmiseks.

Toome välja mõned sagedasemad tooteomaniku rolli väärarusaamad:

Tooteomanik vaid nime poolest

Peamiselt juhtub seda organisatsioonides, kus soovitakse arendada tooteid agiilselt, kuid kasutusse võetakse üksnes tooteomaniku rolli nimetus. Uuele rollile ei anta kahjuks vajalikke volitusi, mõnedel juhtudel isegi oma toodet. Üsna levinud on, et nö agiilsele arendusele üle minnes nimetatakse analüütiku või projektijuhi ametinimetus lihtsalt ümber tooteomanikuks, kuid tööülesanded, õigused ja vastutus jääb samaks ning sisulist muutust tegelikult ei toimu.

Tooteomanik, kellel on oma toode, aga ei ole arendustiimi

Selline olukord tekib sageli siis, kui tooteomanik määratakse nö karbitootele. Valmislahendusena soetatud tarkvara on võimalik konfigureerida ning teatud juhtudel lisada juurde mooduleid, kuid tooteomaniku rolli jaoks jääb selline töö sisutühjaks. Tooteomanikul ei ole võimalik oma rolli täita, kuna puudub sisuline ja kasutajate tagasisidest johtuv tarkvaraarendus. Konfiguratsioone või uusi mooduleid saab vajadusel tellida karbitoote peakasutaja või administraator.

Tooteomanik, kellel on toode ja arendustiim, aga otsused teeb otsustuskogu

Kõige sagedasem tooteomaniku rolli väärkasutus ilmneb juhul, kui organisatsioon on defineerinud toote, leidnud tooteomaniku ja arendustiimi, kuid tootes tehtavad muudatused otsustab mistahes nõukogu või juhtgrupp. Selline töökorraldus tuleneb enamasti usaldamatusest, hirmust ja arusaamast, et suurem otsustajate ring tagab parema kontrolli ja otsuste usaldusväärsuse.

Selleks, et tooteomanik saaks luua väärtust toote kasutajatele ja ettevõtte klientidele, peab kogu vastutus toote eest olema aga tooteomanikul. Tal peab olema piisavalt volitusi ning juhtkond peab usaldama, et just tooteomanik on see, kes teeb toote arengut silmas pidades parimad valikud ja otsused.

Tooteomaniku peamiseks ülesandeks on toote väärtuse viimine maksimumini, tehes selleks tihedalt koostööd kasutajate, arendustiimi ja huvitatud osapooltega, sh vajadusel ka organisatsiooni juhtkonnaga. Oluline on aga meeles pidada, et otsustusõigus peab jääma siiski tooteomanikule.

Peamised tooteomaniku ülesanded on:

- Teha keerulisi otsuseid tootearenduse prioriteetide kohta, lähtudes ärilistest eesmärkidest.

- Tagada eesmärkide ja tulemuste selgus arendustiimile ja huvitatud osapooltele.

- Koguda kokku toote nõuded ja kasutajate soovid ning hallata toote tööjärge.

Selleks, et tooteomanik oleks oma rollis edukas, peab kogu organisatsioon aktsepteerima tema poolt tehtud tootejuhtimise otsuseid.

Tooteomaniku roll on keeruline, vastutusrikas ja nõuab selle rolli täitjalt pühendumust, otsustusjulgust ja toote visiooni loomise võimekust. Tooteomanik vastutab, et tema toode oleks edukas – ühelt poolt peab ta väga hästi tundma oma tööd, aga teiselt poolt peavad organisatsiooni siseselt olema loodud ka tingimused sellise vastutuse kandmiseks.

Kui soovid saada paremat ülevaadet tooteomaniku rollist, siis tule koolitusele “Tooteomanik – põhialuste koolitus

Koolituselt saate teadmised, kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada, mis aitavad tooteomanikuna õnnestuda.

Tutvu koolitusprogrammiga