Juhi küberturvalisuse teekaart (cyber security roadmap)

Äri ja tootmise digitaliseerumine seob iga organisatsiooni üha tugevamini üleilmse võrguga. Juhi või töötaja käes olev mobiiltelefon, e-posti ja interneti kasutamine aitab luua organisatsioonile lisandväärtust ja on hädavajalik tänapäeva ärikeskkonnas, kuid samas avab ukse ka küberohtudele. Teadmistepõhises juhtimises on oluline, et organisatsiooni strateegia vaataks otsa lisaks väärtusloomele ja strateegilistele eesmärkidele ka küberkeskkonnale, milles organisatsioon tegutseb.

Juhi küberturvalisuse teekaart on praktiline koolitus organisatsiooni juhile ja otsustajale küberturvalisuse mõjust organisatsiooni-, toote- või teenuse strateegia loomisel ning selle elluviimisel.
Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas mõjutab küberturvalisus äri- ja teenusprotsesse ning poliitikaid. Lisaks, mida oodata ning küsida oma IT meeskonnalt ja partneritelt.


Koolituse läbimine aitab juhil strateegia ja selle elluviimise teekaardi loomisel arvestada kübermaailmast tulenevate ohtudega ning neid vältida.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud IT alase eriettevalmistuseta ettevõtete ja organisatsioonide juhtkonna liikmetele, strateegilistele juhtidele ja otsustajatele, kelle ülesandeks on organisatsiooni strateegia või selle elluviimise teekaardi loomine, suunamine ja täitmise kontrollimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab küberturvalisuse rolli väärtusloomes.
  • Analüüsib oma äri- või teenusmudelit küberturvalisuse aspektist johtudes.
  • Oskab seada oma IT meeskonnale või partnerile õigeid küberturvalisuse eesmärke ja esitada IT juhile õigeid küsimusi.
  • Arvestab organisatsiooni, toote või teenuse strateegiat ja teekaarti luues oskab arvestada küberturvalisuse väljakutsetega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Osaleja võiks olla teadlik oma organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, ressurssidest ja võimekustest.

Koolituse sisukord:
  • Organisatsiooni, toote või teenuse strateegia ja teekaardi osad, sh. küberturvalisus.
  • Küberturbe poliitika organisatsiooni strateegia osana.
  • Äri- ja teenusprotsesside analüüs küberturbe seisukohast.
  • Nõuded ja eesmärkide seadmine IT meeskonnale ja partneritele.
  • Küberturvalisusega arvestava strateegilise teekaardi loomine.

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.


Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.


Maht: 8 akadeemilist tundi ( jaotatuna 2 koolituspäeva peale, mõlemal päeval 4 ak.t)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.