Autor: Thea Sogenbits • 26. jaanuar 2024

Kolm olulist põhimõtet organisatsiooni küberturberiskide tõhusaks haldamiseks

Autor: Evi Schults

Küberturvalisus on organisatsioonide üks olulisemaid toimepidevuse tagamise nurgakividest. Täna seisavad kõik organisatsioonid, nii suured kui väikesed, silmitsi pidevalt muutuvate riskide ja ohtudega. Selleks, et tagada tõhus küberturve, tuleb sellega seotud riskihaldus integreerida oma äriprotsessidesse. Toon välja kolm olulist põhimõtet, mida on kasulik meeles hoida:

1. Lähtu oma organisatsiooni eripäradest:

Õnneks või kahjuks ühtseid terviklahendusi ei ole. Riskihindamise läbiviimisel on oluline mõista ja arvestada oma organisatsiooni konteksti. Sinna kuulub organisatsiooni tegevusvaldkonna, eesmärkide, sisemiste ja väliste tegurite ning riskihindamise ulatuse mõistmine. Konteksti mõistmisest saab alguse organisatsiooni vajadusest lähtuv kaitsetarve ja riskide kaardistus ning sellele tuginedes saad valida organisatsiooni kaitsetarbega sobivad meetmed.

2. Riskihindamine on pidev protsess:

Riskihindamine ei ole ühekordne tegevus vaid pidev protsess. See lähenemine võimaldab proaktiivselt tuvastada riske ja vähendada nende riskide realiseerumisel tekkivat kahju. Pidev jälgimine aitab tagada organisatsiooni ärikriitilise teabe kaitset ning sujuvat igapäevatöö toimimist ka digitaalses keskkonnas.

3. Kaasa olulised osapooled riskihindamisse:

Riskihindamisse peaks olema kaasatud organisatsioonisiseselt konkreetsete valdkondadega seotud osapooled nagu näiteks IT-, õiguse, , vastavuskontrolli vastutajad ja tippjuhtkond. Erinevate osapoolte kaasamine tagab, et riskide hindamisel arvestatakse erinevate vaatenurkadega, ekspertarvamustega, kogemuste ja teadmistega. See aitab tagada kvaliteetset riskide haldamist ning on oluline kaitsemeetmete väljatöötamisel ja rakendamisel.

Tõhus küberturberiskide haldamine muudab organisatsiooni vastupanuvõimelisemaks muutuva ohukeskkonna suhtes, tagades samal ajal ärikriitilise teabe turvalisuse ja organisatsiooni igapäevase stabiilsuse. Need põhimõtted aitavad kujundada süstemaatilist ja tulemuslikku küberturberiskide juhtimise strateegiat.

Kui soovid saada teadmisi, kuidas luua organisatsiooni infoturberaamistikku ja seda töös hoida või kuidas tulla edukalt toime intsidentidega, siis kutsun Sind Küberturbejuhi kooli. Neljapäevasel koolitusel saad oskused ja teadmised küber- ja infoturbejuhi ülesannete täitmiseks ning algteadmised edasiseks edukaks sertifitseerimise poole pürgimiseks.

Loe lähemalt SIIT