Autorid: Kimberly Remmelg, Kadri Tammäe • 3. veebruar 2021

Miks on oluline töötajate digipädevuse arendamine? Töötukassa uus toetusmeede tööandjatele.

Alates 2021. aasta algusest saavad tööandjad taotleda Töötukassalt oma töötajatele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia koolituste hüvitamist. Kommenteerib Kadri Tammäe, IT Koolitus juht.

Canva

Töötukassa toetusmeede tööandjatele, mis see on ja miks tööandjad seda kasutama peaksid?

Töötukassa on uurinud pikalt erinevate valdkonna tööandjatelt, mis oskusi töötajatel oleks väga vaja, et tagada ettevõtte areng. Sealt joonistus selgelt välja digioskuste vajadus, mille vajadust võimendas ka Covid-19 situatsioon.

2020. aasta suvel uuris OSKA meeskond, milliseid digioskuseid on tööturul täna ja homme vaja ning milliseid oskusi oleks vaja juurde õppida. Enim esile kerkinud valdkonnad olid meeskonna juhtimine, analüütiliste programmide kasutamine, infoturve jms ehk valdkonnad, mis toetaksid ettevõtteid järgmise arenguhüppe tegemisel.

OSKA uuringuga saate tutvuda SIIN

Kuidas on võimalik koolitustoetust saada?

Koolitustaotluse saavad esitada õiguslikus mõistes kõik eraõiguslikud juriidilised isikud nagu aktsiaseltsid ja osaühingud, tööandjatena FIE-d, kes taotlevad hüvitist oma töötajale ning KOV üksuse asutused.

Tingimused, mis tööandjatele on seatud, on üsna minimaalsed. Taotluse esitanud ettevõtte peab olema maksnud kolme aasta jooksul vähemalt kahel aastal töötuskindlustusmakset. Töötaja (kelle koolitamiseks toetust taotletakse) tööleping peab olema tähtajatu või kehtima pärast avalduse esitamist veel vähemalt kuus kuud.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Töötukassale läbi e-töötukassas.

Töötukassa toetab pikemaid koolitusi

Töötukassa on pannud koolituse mahule miinimum piiri 50 akadeemilist tundi ühe töötaja kohta ja maksimum aeg üks aasta. See eeldab tööandjatelt põhjalikumat läbimõtlemist ja panustamist õige koolituse otsimiseks, et saavutada hea tulemus.

Koolitustoetuse osas ei pea piirduma ainult avatud õppekavadega, vaid õppekava võib olla tellitud ja disainitud tööandja poolt vastavalt spetsiifiliste vajadustele ja soovidele. Õppekava maht 50 a/h võib koosneda erinevatest osadest ja teemadest, sisaldades kontakttunde, iseseisvat õpet või praktilist osa.

Tööandja saab sama töötajat koolitada kolm aastat kuni maksimum määr, 2500 eurot, on täis.

Koolituspartneri taotlus

Antud toetuse puhul ei pea koolituspartner, kellelt koolitust tellitakse, ise midagi tegema ega pole neile pandud erilisi nõudeid. Näiteks koolituspartner ei pea olema Töötukassa koolituspartner, sest välismaa koolitusasutused ei saa kunagi olla Eesti Töötukassa koolituspartnerid, kuid tööandja saab oma töötaja põhjendatud põhjustel saata välismaale koolitusele. Selleks tuleb esitada põhjendus, miks just välismaine koolituspartner parim lahendus on.

Koolituspartner ei esita taotlust, vaid seda teeb tööandja. Koolituspartnerilt on vaja õppekava, millele hüvitist küsitakse ning hiljem siis ka koolituse läbiviimiseks. Töötukassal on vaja teada, et mis oskused ja teadmised koolitus annab osalejatele, et veenduda koolituse vajalikkusest ja eesmärgipärasusest.

Miks on oluline töötajate digioskusi arendada?

ABB, mida võib nimetada tehnoloogiaettevõtteks, on oma töötajate digipädevuste arendamise seadnud prioriteediks. Tööandja kogemust jagades ütles Kadri Kruusaauk, et kõikidelt ei saa eeldada samu digioskusi, isegi algteadmisi mitte. Kontoris, kus peamine töövahed on arvuti, on oskused väga erinevad ning selleks ,et töötajad tunneksid end arvutiga töötades mugavalt ja oskaksid arvutit kasutada paremini, kui ainult ühte programmi, kaardistavad nad pidevalt töötajate oskuski, et neid täiendada.

ABB on viinud ja viib ka edaspidi läbi arvutialaseid koolitusi. Koolitusi valides jälgitakse kompaktset vaadet, kus baaskoolitusele oleks võimalik võtta järgmine koolitus. Lisandunud on uute tööviiside õppimine, näiteks juhile mõeldes koolitus: kuidas hallata oma meeskonda või kuidas eesmärke seada või kuidas viia läbi virtuaalkoosolekuid. Töötaja vaates tuleb mõelda, kuidas töötaja saab olla kaasatud ja et tal oleksid vajalikud oskused virtuaalkeskkondades mugavalt toimetada.

Eelmise aasta DigiABC projekt

Aastal 2020 võttis ABB osa IT Koolituse DigiABC projektist, mille raames sai koolitatud üle 70 töötaja. Enne projektis osalemist mõeldi, et võiks töötajate arvutialaseid teadmisi suurendada ning alustati kaardistama töötajate arvutialaseid teadmisi. Arvati, et baasteadmised on kõigil olemas, kuid lähemal uurimisel selgus, et teadmised on väga erinevad. Selleks, et digioskusi ühtlustada, mõeldi algtaseme koolituste peale ja mõni hetk hiljem tuli pakkumine IT Koolituselt tasuta DigiABC projektis osalemiseks, millest sai koheselt kinni haaratud.

Kadri Kruusaauk kinnitas, et DigiABC oli äärmiselt mugav koolitusmeede, mis toetas ABB otsust töötajate digipädevuste parendamist. Suure boonusena sai koolitusi läbi viia tasuta. Ta tunnistas, et oleks olnud patt see kasutamata jätta, kuna IT Koolitus kui koolitusparter tõi koolituse koos riistvaraga koju kätte. Kuna eelnevalt olime saanud tootmisjuhtidelt sisendit, et tootmistöölistel on aina rohkem vaja arvutikasutamise, saime kaardistada nende olemasolevad oskused ja vajadused ning anda need tulemused koolitajale, mille alusel koolitust kohandati.

Töötajate motivatsioon oli juba enne õppimise alustamist kõrge.

ABB tõi näite elust enesest, miks digioskusi töötajatel on vaja. Kõikidel töötajatel on kohustus käia teatud perioodil tervisekontrollis ja need tulemused lähevad üles töötaja isiklikku digilugu.ee-sse, kus töötaja saaks neid vaadata. Tootmisüksuses oli aga probleemiks see, et töötajad ei osanud neid tulemusi vaadata ning palusid alati oma juhtidel need välja printida. Kui tõsta töötajate digipädevust, et nad saaksid hiljem endale vajaliku info internetist kätte, siis see teadmine tõstab väga töötajate motivatsiooni oma oskuste parendamiseks.

Kuidas tellida hea koolitust:

Kui plaanitakse koolitust rohkemale kui 10 inimest, siis alustada tuleks inimeste oskuste kaardistamisest ja moodustada grupid, kus on sarnaste oskustega inimesed. Parima lahenduse saamiseks tuleks teha koostööd koolituspartneriga, et selgitada välja reaalsed vajadused, parimad lahendused neile ning lõpuks luua ühtse tasemega grupid. Kuna IT maailm muutub nii kiirelt ja alati ei jõua kõigega kaasas käia, siis koolituspartner on siin väga suureks abiks.

Töötukassa toetusmeede toetab koolituspartneritelt õppekavade järgi koolituste elluviimist. Kui tööandja selgitab välja oma töötajate vajadused ja leiab koolituspartneri, kes sellele õppekava loob, siis nii saadakse toetusest kõige rohkem reaalset kasu.

Kuidas alustada?

Koolitust tellides tuleb alustada koolituspartneri leidmisega, kellega koostöös koostatakse sobiv õppekava töötajale. Peale õppekava loomist saab esitada avalduse läbi e-töötukassa. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud, siis kahe kuni kolme nädalaga saab tööandja vastuse, kas taotlus on kinnitatud või mitte. Edasised kokkulepped koolituse osas, koolituse täpsed tingimused ja maksmised lepib tööandja ise kokku valitud koolituspartneriga.

Tööandjal peab endal olema esialgu kõik rahalised vahendid koolituse eest tasumiseks, sest kõik kulud tuleb esialgu tööandjal endal tasuda ning seejärel esitada kuludokumendid Töötukassale. Alles seejärel saavad hüvitise määratud osas tagasi.

Digimaailm pakub väga-väga palju võimalusi. Tuleb olla julge ja küsida, kuhu poole tuleb liikuda ja mida tuleb teada, et olla konkurentsivõimeline. Koolituste vajaduste väljaselgitamiseks võtke ühendust erialaliiduga või IT Koolitusega, kes on olnud IT ja koolitusvaldkonnas pikalt ning omab seeläbi ka pikka ja suurt kogemuste pagasit.

Kadri Tammäe, IT Koolitus juht

IT Koolituse juht Kadri Tammäe kiidab toetusmeedet

Töötukassa koolitustoetus töötajate IKT alaste oskuste arendamiseks alates 01.01.2021 on väga hea uudis aasta algusesse! Kõik ettevõtted, kes kvalifitseeruvad toetuse saajate hulka, saavad jätkata digiteadlikkuse kasvatamist oma meeskonnas ja seda kasvõi personaliseeritud õppekava alusel ning peaaegu ilma oma kuluta.

Me näeme igapäevatöös, kui oluline on meie klientidele, et nad saaksid hoida ja pidevalt täiendada olulisi kompetentse oma ettevõttes. Miks?

• Tehnoloogia võimalused peavad toetama ärieesmärkide saavutamist ja selleks on vajalik inimeste pidev areng.

• Iga valdkond vajab häid IT eksperte, et muudatuste rägastikus leida valdkonnale parimad lahendused.

• Hinnas on ametialaselt pädevad inimesed!

Töötukassa koolitustoetuse taotlemisele eelnevalt saame aidata töötajate kompetentside kaardistamisel, mille tulemusel luua õppekava(d). Järgmise sammuna tuleb tööandjal esitada koolitustoetuse taotlus ja siis ühiselt liikuda edasi koolituste elluviimisega.

Iga koolitus on toetus ettevõtte arengusse ning motivatsioonipakett töötajale.

Head koolitumist!

IT Koolitus koolitskalendriga saate tutvuda SIIN