Autor: Kimberly Remmelg • 30. märts 2022

Töötukassa toetused tööandjatele.

Alates 2021. aastast saavad tööandjad Töötukassalt taotleda koolitustoetust töötajate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks.

1. jaanuarist 2021 on võimalik tööandjal taotleda Töötukassalt koolitustoetust, et saata oma töötaja(d) IKT alastele koolitustele. Tööandja saab oma töötaja saata koolitusele kuni 2500 euro eest ühe aasta jooksul (hüvitatakse 80% ulatuses). Kui leiate värbamise korras sobiva töötaja Töötukassa poolt pakutavate isikute seast, siis on võimalik hüvitada kuni 100% ja kuni 2500 eurot töötaja kohta.

Tööandjad saavad taotleda Töötukassast koolitustoetust:

• seoses uute töötajate värbamisega

• töötajate koolitamiseks muutuste olukorras

• töötajate eesti keele oskuse arendamiseks

• töötajate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks.

Tingimused koolituse kohta:

• koolituste kogumaht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi - ehk see võib olla üks koolitus või ka mitu koolitust/koolitusmoodulid, mis kokku annab vähemalt 50 akadeemilist tundi

• koolitus võib kesta kuni üks aasta

• avaldus peab olema esitatud enne koolituse algust e-töötukassa kaudu või meile, et saaksime Töötukassale ise edastada

• iga koolituse kohta tuleb eraldi avaldus esitada.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu ja makstakse tööandja soovil toetust töötaja koolitusel osaletud aja eest iga koolitustunni kohta tunnitöötasu alammääras, mis kehtib koolitustoetuse otsuse tegemise ajal. Lisaks on võimalik hüvitada koolitusel osalemisega seotud töötaja sõidukulu, kui koolitus toimub välismaal. Kulude kogusummast hüvitame kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta.

Juhul kui te koolituskavast/-turult sobivat koolitust ei leia, siis on tööandjana võimalik tellida ise sobiva õppekavaga koolitus. Koolituse õppekava peab vastama täienduskoolituse standardile ning koolituse lõpus peavad osalejad saama tunnistuse või tõendi koolituse läbimise kohta.

Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele

Tingimused tööandjale

Toetuse saamiseks peab ettevõte avalduse esitamisele eelneva kolme aasta jooksul kokku vähemalt kahel aastal olema maksnud tööandja töötuskindlustusmakset. Töötaja (kelle koolitamiseks toetust taotletakse) tööleping peab olema tähtajatu või kehtima pärast avalduse esitamist veel vähemalt kuus kuud.

Koolituste kavandamisel soovitame tutvuda SA Kutsekoda poolt 2020. aastal valminud uuringuga „OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest“, mis asub siin

Tööandjale makstakse sama töötaja koolitamise eest koolitustoetust kokku kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul üle kõikide toetusvõimaluste (töötaja värbamine, muutuste olukord ettevõttes, eesti keele oskuse ja IKT alaste oskuste arendamine). Kui tööandjale on varasemalt koolitustoetust makstud, siis võib koolitustoetuse summa töötaja kohta olla väiksem.

Positiivse otsuse korral makstakse koolitustoetust kuluaruande alusel, millele tuleb lisada koolitusega seotud kuludokumentide koopiad ning koolituse lõpus töötajale väljastatud tunnistuse või tõendi koopia. Koolituse arve peab olema väljastatud tööandja nimele ning esmalt kannab tööandja kõik töötajate koolitusega seotud kulud ise.

Näited töötajate IKT alaste oskuste vajadusest:

• uue majandustarkvara (ERP) kasutuselevõtmine

• uue 3D projekteerimistarkvara kasutuselevõtmine projekteerimisel

• BIM-tehnoloogia oskuslik kasutamine ehitiste mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks

• uue 3D konstrueerimis- ja automatiseerimistarkvara kasutuselevõtmine tootmisettevõttes

• masina- ja robotisüsteemide tundmine ja programmeerimine

• andmeanalüüsi tarkvara, ärianalüüsi ja andmete visualiseerimise keskkonna kasutusele võtmine (näiteks Power BI rakendamine)

• patsientide hoolduspäevikute pidamine arvutis.

Faktid

Tutvuge IT Koolituse kalendriga. Sealt leiate endale või meeskonnale sobiva(d) koolitus(ed).

Kui teil on küsimusi, siis kirjutage meile või otse töötukassale: [email protected]