koolitaja pilt

Koolitaja:

Andres Kostiv

Aeg:

21.01.2021, kell 05:00-12:00

Hind: 299.00 EUR + km

Ligipääsetavus digiteenustes ja EL nõuetele vastavus

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete EL direktiiv (2019/882) rakendub 2025. aasta suvel.

 

Kuidas praktiliselt oma IT süsteeme ja digiteenuseid aegsasti nõuetele vastavusse viia?

Kuidas läbi universaalse ning kaasava disaini saaks erinevad sihtrühmad digiteenuseid mugavalt kasutada?

Meie kõigi eesmärk IT ja digiteenuste loomisel on anda puuetega inimestele võimalus iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades ning tagada puuetega inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs teabele ja suhtlusele, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele.

Ligipääsetavus on seotud universaalse disainiga, võimaldades toodete loomist, mis on kasutatavad kõikide inimeste poolt vastavalt nende vajadusele. Universaalne disain on toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine sellisel viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta teha kohandusi või kasutada eridisaini.

Eestis on ligipääsetavuse teemaga tegeletud juba pikalt, kuid täna ei ole me veel jõudnud olukorrani, kus kõikidel inimestel on lihtne rajatud digikeskkonnas toime tulla.

 

2025 aasta 28. juunil rakendub Euroopa Liidu direktiiv toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta nii era- kui ka avalikus sektoris, mis hõlmab näiteks: arvuteid ja operatsioonisüsteeme; digitelevisiooniteenuseid ja -seadmeid; telefoniteenused ja sellega seotud lõppseadmeid; e-raamatuid; iseteenindusterminale, sealhulgas pangaautomaate, piletiautomaate ja registreerimisautomaate; e-kaubandust; pangandusteenuseid; reisijateveoteenuseid, sealhulgas lennu-, raudtee- ja meretransporti ning ka majutusteenuseid.

 

IT- ja digiteenuste pakkujad peavad alustama varakult ettevalmistusi, kuna suurte IT süsteemide võimalik äriloogikate muutmine võib olla mitmeid kuid või aastaid kestev protsess. Käesolev koolitus annab praktilised teadmised ning oskused, et digiteenuseid ligipääsetavuse nõuetele vastavaks arendada.

 

Kursuse eesmärk on anda praktilised teadmised ja oskused, et planeerida ning hallata IT süsteemi ja digiteenuse elukaart, et tooted ja teenused arvestaks kaasava disaini põhimõtteid ning oleks EL ligipääsetavusnõuetega vastavuses.

 

Need digiteenuste juhid ja IT spetsialistid, kes ei ole veel asunud oma digiteenuseid EL ligipääsetavusnõuetega vastavusse viima, saavad teadmised ning oskused, et digiteenuseid nõuetele vastavaks arendada.

 

Sihtgrupp

 

Tooteomanikud, teenusejuhid, IT juhid, digiteenuse valdkonnajuhid, juhtiv/vanemarendajad, äri- ja süsteemianalüütikud, kasutajaliidese (UI) disainerid, kasutajakogemuse (UX) disainerid ning graafilised disainerid ja muud IT spetsialistid.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 

  •        Oskab teha tulemuskaarti digiteenuse ligipääsetavuse hindamiseks
  •        Analüüsib digiteenuse rakenduse vaateid, et hinnata vastavust ligipääsetavuse nõuetele
  •        Teab, kuidas planeerida teenuse arenduse järjekorda ligipääsetavuse nõuetele vastavusse viimiseks.
  •        Teab, mis on vahet WCAG A või AA nõuete tooteomaniku, arendaja või disaineri vaates
  •        Oskab luua disainisüsteemi mis arvestab ligipääsetavusnõuetega
  •        Teab, kuidas toimivad pimedate ning vaegnägijate abiseadmed
  •        Teab, mis kujutab endast motoorikahäirega puude ligipääsetavus
  •        Oskab analüüsida kontraste ja suurusi Chrome brauseri inspektoriga
  •        Oskab hoida end kursis ligipääsetavuse tagamise metoodikatega

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 

Osaleja on kursis algtasemel veebi ja rakenduste disaini alustega ja teab algtasemel, mis on HTML ja CSS. Osaleja saab inglise keelest aru kirjas.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

 

Koolitus on üles ehitatud valdavalt loenguna koos praktiliste näidetega koolitaja poolt. Teemaploki pikkuseks on 1 tund, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud on praktilised näited koolitaja poolt.

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolitusest osavõtu kaudu.

 

Maht: 5 ak h klassiruumis

 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.